English
欢迎进入北京市时代九和律师事务所!
业务领域
当前位置:首页 > 业务领域 > 产品责任与侵权索赔业务

时代九和拥有为因产品质量缺陷或其他侵权事由利益受损的当事人提供索赔法律服务的丰富经验,凭借精湛的法律技巧和对客户负责的职业操守,时代九和有能力为客户最大程度地挽回损失。

该领域时代九和提供服务的范围主要包括: 
 

http://www.jurisino.com/Upfile/2010717/2010071764259565.jpg 产品质量索赔

http://www.jurisino.com/Upfile/2010717/2010071764259565.jpg 消费者权益保护侵权索赔

http://www.jurisino.com/Upfile/2010717/2010071764259565.jpg 人身伤害侵权索赔

http://www.jurisino.com/Upfile/2010717/2010071764259565.jpg 行政侵权索赔